ستاره ها هیچوقت از یاد آسمان نمی روند بگذار دل من آسمان ب