اوووخی......چه مظلومه...ولی تو چشماش شیطنت خواصی هس....