کاش بودی تا این قربانی موقعیتارو اخربازی اینطوری هدر نده😔