زندگی یعنی همان لبخندتو... - ...وامّا - زندگی یعنی همان ل