جوکی به نام کمک مسی به اسراییل/ آبروریزی جهانی برای رسانه