تو این مرزو بوم باید حسرت بخوریم واسه از این بدتراش