حتی اگه رو نیمکت باشی وجودت واسه هوادارا باعث دلگرمیه و و