ویژه کنید
عکس و تصویر ‍ #معرفه_النفس #علامه_طباطبایی ره تنها طریقی که ( انسان را ) به هدف می رساند ...

‍ #معرفه_النفس #علامه_طباطبایی ره تنها طریقی که ( انسان را ) به...

#معرفه_النفس
#علامه_طباطبایی ره
تنها طریقی که ( انسان را ) به هدف می رساند معرفت النفس است که نزدیک ترین راهها نیز هست.
این راه همان راه انقطاع و بریدن از غیر خدا و توجه کامل به خداوند سبحان و مشغول گشتن به شناخت نفس است.
از حدیث #موسی (ع) نیز این مطلب به دست می آید که فرمود:
لیس بینه و بین خلقه حجاب إلا خلقه، فقد احتجب بغیر حجاب محجوب، و استتر بغیر ستر مستور.
بین او و آفریدگانش حجابی جز خود آفریدگانش در کار نیست، پس محجوب است بدون اینکه حجابی او را فراگرفته باشد و پوشیده است بدون اینکه پوششی بر او افکنده باشند.

#علامه_طباطبایی
مجموعه رسائل، ج۲، ص ۸۶

Loading...