ویژه کنید
عکس و تصویر می گریزم از تو تا در ساحلی متروک از فراز صخره های گمشده در ابر ...

می گریزم از تو تا در ساحلی متروک از فراز صخره های گمشده در اب...

می گریزم از تو
تا در ساحلی متروک
از فراز صخره های گمشده
در ابر تاریکی
بنگرم رقص دوارانگیز
توفان های دریا را


#فروغ_فرخزاد

Loading...