خدای بزرگ منو فدای یک تار موی ایشون بکن یعنی زندگیم آقایم