خدایا اگه قرارباشه یک روز اایشون پیشم نباشه من رو از زندگ