کسانی بهامام زمانشانخواهند رسید کهاهل سرعت باشندو الا تاریخ ...

کسانی به

امام زمانشان خواهند رسید که اهل سرعت باشند و الا تاریخ کربلا نشان داده که قافله حسینی معطل کسی نمی ماند...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...