یه چای گرم تقدیم به رز سیاه که به فکر ماست قربون مرامش