سرپرست قبلی لنگ: فدرر پرسپولیسی است! سرپرست جدید لنگ: رئی