نمی دانم چرا باز همه منتظرند صدای خنده ام سکوت را بشکند خ