مات شدم از رفتنش این میان هیچ میز شطرنجی نیست دل بود که د