با حجت ارتباط نزدیک و صمیمی داشتم این صمیمیت حدود 2 سال ب