اتازه دانسته شود که زندگی همه آن چیزی می تواند باشد همه ن