نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

باید تجربہ ڪرد.. باید چشید.. باید مزہ مزہ ڪرد..! طعمِ گرماےِ دلپذیر چادر را.. همینطورے ڪہ نمیشود.. و چہ ڪسے میدانست پیتزا،پیتزا است..! تا زمانے ڪہ اولین گاز را نزدہ؟! باید چشید.. باید لمس ڪرد.. ...

باید تجربہ ڪرد.. باید چشید.. باید مزہ مزہ ڪرد..! طعمِ گرماےِ دلپذیر چادر را.. همینطورے ڪہ نمیشود.. و چہ ڪسے میدانست پیتزا،پیتزا است..! تا زمانے ڪہ اولین گاز را نزدہ؟! باید چشید.. باید لمس ڪرد.. از نزدیڪ ترین نزدیڪ ها.. بعضے چیزها را.. حجاب را.. عشق و یا نام دیگرش.. ...

‍ ‍ پیشنهاد میکنم بخونید ‍ ‍ ‍ #چ_مثل_چرا_چادر ♡ . . باید تجربہ ڪرد.. باید چشید.. باید مزہ مزہ ڪرد..! . طعمِ گرماےِ دلپذیر چادر را.. همینطورے ڪہ نمیشود.. و چہ ڪسے میدانست پیتزا،پیتزا ...

‍ ‍ پیشنهاد میکنم بخونید ‍ ‍ ‍ #چ_مثل_چرا_چادر ♡ . . باید تجربہ ڪرد.. باید چشید.. باید مزہ مزہ ڪرد..! . طعمِ گرماےِ دلپذیر چادر را.. همینطورے ڪہ نمیشود.. و چہ ڪسے میدانست پیتزا،پیتزا است..! تا زمانے ڪہ اولین گاز را نزدہ؟! . باید چشید.. باید لمس ڪرد.. از ...

از شمعدونے هاے رنگاوارنگ ڪنار پنجرہ بگیر تا موهاے بلند مشڪیم اندازہ ے هزار سہ شب در ملڪوت دوستت دارم من چنان عاشق شدہ ام ڪہ از ترس اینڪہ مبادا عطر تنت از لباسهایت بپرد ...

از شمعدونے هاے رنگاوارنگ ڪنار پنجرہ بگیر تا موهاے بلند مشڪیم اندازہ ے هزار سہ شب در ملڪوت دوستت دارم من چنان عاشق شدہ ام ڪہ از ترس اینڪہ مبادا عطر تنت از لباسهایت بپرد ان ها را نمیشورم اسم تو چنان جولان دهندہ ے شادے هاست ڪہ تا صدایت ...

‍ ‍ پیشنهاد میکنم بخونید ‍ ‍ ‍ #چ_مثل_چرا_چادر ♡ . . باید تجربہ ڪرد.. باید چشید.. باید مزہ مزہ ڪرد..! . طعمِ گرماےِ دلپذیر چادر را.. همینطورے ڪہ نمیشود.. و چہ ڪسے میدانست پیتزا،پیتزا ...

‍ ‍ پیشنهاد میکنم بخونید ‍ ‍ ‍ #چ_مثل_چرا_چادر ♡ . . باید تجربہ ڪرد.. باید چشید.. باید مزہ مزہ ڪرد..! . طعمِ گرماےِ دلپذیر چادر را.. همینطورے ڪہ نمیشود.. و چہ ڪسے میدانست پیتزا،پیتزا است..! تا زمانے ڪہ اولین گاز را نزدہ؟! . باید چشید.. باید لمس ڪرد.. از ...

#عاشقانه_های_شهدا😍 آدم دلـــــ❤ ️ـــــش مےخواهد ... آدم یڪ وقتهایے دلش #ملیحہ_حڪمت بودن میخواهد،که یک روز یک #شهید_عباس_بابایے پیدا شود و بگوید: یا تو یا #هیچڪس!! 😍 بعد بفهمے همہ دوران تحصیلش📚 در #امریڪا براے داشتنت ...

#عاشقانه_های_شهدا😍 آدم دلـــــ❤ ️ـــــش مےخواهد ... آدم یڪ وقتهایے دلش #ملیحہ_حڪمت بودن میخواهد،که یک روز یک #شهید_عباس_بابایے پیدا شود و بگوید: یا تو یا #هیچڪس!! 😍 بعد بفهمے همہ دوران تحصیلش📚 در #امریڪا براے داشتنت نقشہ میڪشدہ و بعد روز خواستگارے زل بزند بہ چشمهایت😍 و با لبخند بگوید تو ...

ڪوچہ و خیابان شهر پر شده از رابطہ هاے یڪ طرف خاص !! پر از آدمهایے ڪہ خاص نیستند... یڪ شبہ خاص میشوند اصلا خاص یعنے چہ ..!! مگر ادم با ادم فرقے میڪند !؟ ...

ڪوچہ و خیابان شهر پر شده از رابطہ هاے یڪ طرف خاص !! پر از آدمهایے ڪہ خاص نیستند... یڪ شبہ خاص میشوند اصلا خاص یعنے چہ ..!! مگر ادم با ادم فرقے میڪند !؟ بلاخره ... رابطه از یڪ جایے شروع میشود همینڪہ یڪ طرفـــ دل میبندد رابطه ڪمے ...

🌹 نـــ✒ ــون وَ الْــــقَــلَــم 🌹 #آیه_های_جنون #قسمت_بیست_و_پنجم #بخش_سوم با خوشحالے میگویم:اِ! مبارڪہ. هم جا میخورم هم خوشحال میشوم،سریع ڪنارش مے نشینم:بہ منم باید بدے ڪار ڪنما! نچے میگوید و ادامہ میدهد:مالہ خودمہ! آرام با ...

🌹 نـــ✒ ــون وَ الْــــقَــلَــم 🌹 #آیه_های_جنون #قسمت_بیست_و_پنجم #بخش_سوم با خوشحالے میگویم:اِ! مبارڪہ. هم جا میخورم هم خوشحال میشوم،سریع ڪنارش مے نشینم:بہ منم باید بدے ڪار ڪنما! نچے میگوید و ادامہ میدهد:مالہ خودمہ! آرام با مشت بہ ڪتفش میڪوبم:اصلا مالہ بابامہ استفادہ میڪنم! مثل بچہ ها شروع بہ بحث میڪنیم. ...

🌹 نـــ✒ ــون وَ الْــــقَــلَــم 🌹 #آیه_های_جنون #قسمت_بیست_و_سوم #بخش_پنجم تازہ متوجہ میشود از چہ ڪلمہ اے استفادہ ڪردہ خجالت زدہ اضافہ میڪند:البتہ دور از جون تو! _والا انگار منم ڪم از اون موجود ندارم! میشہ ...

🌹 نـــ✒ ــون وَ الْــــقَــلَــم 🌹 #آیه_های_جنون #قسمت_بیست_و_سوم #بخش_پنجم تازہ متوجہ میشود از چہ ڪلمہ اے استفادہ ڪردہ خجالت زدہ اضافہ میڪند:البتہ دور از جون تو! _والا انگار منم ڪم از اون موجود ندارم! میشہ یہ چادر بهم بدے؟! از داخل ڪمدش چادر سفیدے با گل هاے ریز صورتے بہ ...

🌹 نـــ✒ ــون وَ الْــــقَــلَــم🌹 #آیه_های_جنون #قسمت_پانزدهم #بخش_سوم بعد از نوشیدن آبمیوہ و شوخے هاے نورا باهم از ڪافے شاپ خارج میشویم،همین ڪہ از ڪافے شاپ بیرون مے آییم هادے را میبینم ڪہ ڪنار ماشین ...

🌹 نـــ✒ ــون وَ الْــــقَــلَــم🌹 #آیه_های_جنون #قسمت_پانزدهم #بخش_سوم بعد از نوشیدن آبمیوہ و شوخے هاے نورا باهم از ڪافے شاپ خارج میشویم،همین ڪہ از ڪافے شاپ بیرون مے آییم هادے را میبینم ڪہ ڪنار ماشین شاسے بلندے ایستادہ و با پسر بچہ اے صحبت میڪند. نورا در گوشم زمزمہ میڪند:دامادمون ...

●○• 🌹 نـــ✒ ــون وَ الْــــقَــلَــم 🌹 #آیه_های_جنون #قسمت_سوم #بخش_اول نگاهم را بہ ڪتونے هایم دوختہ بودم و آرام قدم برمیداشتم،معمولا در خیابان رو بہ رویم را نگاہ میڪردم اما خستگے مدرسہ و ڪمے سردرد ...

●○• 🌹 نـــ✒ ــون وَ الْــــقَــلَــم 🌹 #آیه_های_جنون #قسمت_سوم #بخش_اول نگاهم را بہ ڪتونے هایم دوختہ بودم و آرام قدم برمیداشتم،معمولا در خیابان رو بہ رویم را نگاہ میڪردم اما خستگے مدرسہ و ڪمے سردرد اجازہ ے سر بلند نگہ داشتن بهم نمیداد. با لذت روے برگ ها پا میگذاشتم،از ...

﷽ ‍ #چ_مثل_چرا_چادر ؟! ✅ ✔ باید تجربہ ڪرد... باید چشید... باید مزہ مزہ ڪرد...! طعمِ گرماےِ دلپذیر چادر را... همینطورے ڪہ نمیشود... و چہ ڪسے میدانست پیتزا،پیتزا است...! تا زمانے ڪہ اولین گاز را ...

﷽ ‍ #چ_مثل_چرا_چادر ؟! ✅ ✔ باید تجربہ ڪرد... باید چشید... باید مزہ مزہ ڪرد...! طعمِ گرماےِ دلپذیر چادر را... همینطورے ڪہ نمیشود... و چہ ڪسے میدانست پیتزا،پیتزا است...! تا زمانے ڪہ اولین گاز را نزدہ؟! باید چشید... باید لمس ڪرد... از نزدیڪ ترین نزدیڪ ها... بعضے چیزها را... حجاب ...

‍ 🔹 ➖ ➖ ➖ ➖ 🔸 ➖ ➖ ➖ ➖ 🔹 باید تجربہ ڪرد.. باید چشید.. باید مزہ مزہ ڪرد..! طعمِ گرماےِ دلپذیر چادر را.. همینطورے ڪہ نمیشود.. و چہ ڪسے میدانست پیتزا،پیتزا است..! ...

‍ 🔹 ➖ ➖ ➖ ➖ 🔸 ➖ ➖ ➖ ➖ 🔹 باید تجربہ ڪرد.. باید چشید.. باید مزہ مزہ ڪرد..! طعمِ گرماےِ دلپذیر چادر را.. همینطورے ڪہ نمیشود.. و چہ ڪسے میدانست پیتزا،پیتزا است..! تا زمانے ڪہ اولین گاز را نزدہ؟! باید چشید.. باید لمس ڪرد.. از نزدیڪ ترین ...

قشنگه لطفا بخونید 😊 آدم دلـــــ❣ ـــــش میخواهد ... 💕 آدم یڪ وقتهایے دلش ملیحہ حڪمت بودن میخواهد 🔹 ڪہ یڪ روز یڪ شهید عباس بابایے پیدا شود و بگوید: یا تو یا هیچڪس!! بعد ...

قشنگه لطفا بخونید 😊 آدم دلـــــ❣ ـــــش میخواهد ... 💕 آدم یڪ وقتهایے دلش ملیحہ حڪمت بودن میخواهد 🔹 ڪہ یڪ روز یڪ شهید عباس بابایے پیدا شود و بگوید: یا تو یا هیچڪس!! بعد بفهمے همہ دوران تحصیلش در امریڪا براے داشتنت نقشہ میڪشدہ و بعد ... روز خواستگارے ...

قشنگه لطفا بخونید 😊 آدم دلـــــ❣ ـــــش میخواهد ... 💕 آدم یڪ وقتهایے دلش ملیحہ حڪمت بودن میخواهد 🔹 ڪہ یڪ روز یڪ شهید عباس بابایے پیدا شود و بگوید: یا تو یا هیچڪس!! بعد ...

قشنگه لطفا بخونید 😊 آدم دلـــــ❣ ـــــش میخواهد ... 💕 آدم یڪ وقتهایے دلش ملیحہ حڪمت بودن میخواهد 🔹 ڪہ یڪ روز یڪ شهید عباس بابایے پیدا شود و بگوید: یا تو یا هیچڪس!! بعد بفهمے همہ دوران تحصیلش در امریڪا براے داشتنت نقشہ میڪشدہ و بعد ... روز خواستگارے ...

@Zizi شاید سال ها بعد تو مضحڪ ترین اتفاق زندگیم باشے ... شاید چند سال دیگر از این تپش هاے تند تندِ قلبم خندہ ام بگیرد ... شاید عقم بگیرد از این دل ضعف رفتنام ...

@Zizi شاید سال ها بعد تو مضحڪ ترین اتفاق زندگیم باشے ... شاید چند سال دیگر از این تپش هاے تند تندِ قلبم خندہ ام بگیرد ... شاید عقم بگیرد از این دل ضعف رفتنام وقتے ڪہ با آن چشماے وحشے ولے مهربونت میخندے ... شاید چند سال یا حتے ...

از تبار یاس: ‌‍ آدم دلش میخواهد... __آدم یڪ وقتهایے دلش #ملیحہ_حڪمت بودن میخواهد __ڪہ یڪ روز یڪ شهید عباس بابایے پیدا شود و بگوید: یا تو یا هیچڪس!! __بعد بفهمے همہ دوران تحصیلش در ...

از تبار یاس: ‌‍ آدم دلش میخواهد... __آدم یڪ وقتهایے دلش #ملیحہ_حڪمت بودن میخواهد __ڪہ یڪ روز یڪ شهید عباس بابایے پیدا شود و بگوید: یا تو یا هیچڪس!! __بعد بفهمے همہ دوران تحصیلش در امریڪا براے داشتنت نقشہ میڪشدہ وبعد.. __روز خواستگارے زل بزند بہ چشمهایت وبا لبخندبگوید تو ...

‍ 💕 #آدم_دلش_میخواهد...💕 👈 __آدم یڪ وقتهایے دلش #ملیحہ_حڪمت بودن میخواهد 👈 __ڪہ یڪ روز یڪ شهید عباس بابایے پیدا شود و بگوید: یا تو یا هیچڪس!! 👈 __بعد بفهمے همہ دوران تحصیلش در امریڪا ...

‍ 💕 #آدم_دلش_میخواهد...💕 👈 __آدم یڪ وقتهایے دلش #ملیحہ_حڪمت بودن میخواهد 👈 __ڪہ یڪ روز یڪ شهید عباس بابایے پیدا شود و بگوید: یا تو یا هیچڪس!! 👈 __بعد بفهمے همہ دوران تحصیلش در امریڪا براے داشتنت نقشہ میڪشدہ وبعد.. 👈 __روز خواستگارے زل بزند بہ چشمهایت وبا لبخندبگوید تو ...

شاید سال ها بعد تو مضحڪ ترین اتفاق زندگیم باشے ... شاید چند سال دیگر از این تپش هاے تند تندِ قلبم خندہ ام بگیرد ... شاید عقم بگیرد از این دل ضعف رفتنام وقتے ...

شاید سال ها بعد تو مضحڪ ترین اتفاق زندگیم باشے ... شاید چند سال دیگر از این تپش هاے تند تندِ قلبم خندہ ام بگیرد ... شاید عقم بگیرد از این دل ضعف رفتنام وقتے ڪہ با آن چشماے وحشے ولے مهربونت میخندے ... شاید چند سال یا حتے چند ...

شاید سال ها بعد تو مضحڪ ترین اتفاق زندگیم باشے ... شاید چند سال دیگر از این تپش هاے تند تندِ قلبم خندہ ام بگیرد ... شاید عقم بگیرد از این دل ضعف رفتنام وقتے ...

شاید سال ها بعد تو مضحڪ ترین اتفاق زندگیم باشے ... شاید چند سال دیگر از این تپش هاے تند تندِ قلبم خندہ ام بگیرد ... شاید عقم بگیرد از این دل ضعف رفتنام وقتے ڪہ با آن چشماے وحشے ولے مهربونت میخندے ... شاید چند سال یا حتے چند ...