تنها منافع حیله گر ؛ حتی اگر منافع خواهی از او دیده نشود