یک زن ما اثر اول را داریم این حقیقی است وای برمنکرینش چنین ک...

یک زن ما اثر اول را داریم این حقیقی است وای برمنکرینش چنین که قبل از ظهور اشکال نیست ما را فاسد بگیرند چنان است که پس از ظهور فقط افکار ما را باقی یابد امام عصر با ما است این خود تضمین امام عصر با این کتاب است که همین است یمانی حق دارد نام کوچک امام عصر را ببرد که یعنی محمد پس هرکسی غیر از ما سرنگون شود حتی اگر نائب امام عصری باشد که با این کتاب نباشد که هم حقیقتا پیروز به خصوص پس از ظهور هستیم کسی که از غایب به ظاهر بیاید به طوری که غایب را پسندیده است این کاملا به حق روی ثابت است اما کسی که از ظاهر به غایب بیاید یا از غایب به ظاهر بیاید که ظاهر وحاظر را پسندیده است همانا باطل است پس غایب به غایب شانش است به ظاهر بیاید مرده است وقتی است که ظاهر اهل نظر (حتی کوتاه مدت) شده و پس از ظهور نشده باشد و تازه دانسته حاظر بودن به معنای وجود داشتن نیست چون معنی برگرفته از داده ی عینی مقبول نیست و تازه می دانید چرا به ایران حمله نمی کنند ترس بچه بازی است چون ایران پوند خوب آمریکا است عرب هراسی راه انداخته باعث شده عرب بیشتر بیاید سلاح بخرد و نفت بدهد این خودش خرابکاری که به جهت منافع کار می کند می شود این است که  همانا مقابله حمله (آمریکا) نمی کنند چون دشمن پایه اش منافع است هست همچون‌ آمریکا هم آشکارش را دارد هم پنهانش اما پنهانش با آشکارش جدا و مشخص نمی شود مگر شناختن ‌تفکرات ‌باطل سلیم جامع معمولا فراماسونری رمز آلود است ایران یک سرگرمی خوبش شده است ازآن طرف هم اذیت می کند چون اسرائیل را تهدید می کند البته که اسرائیل می ترسد اما آمریکا از جمع روسیه و چین و ایران هم نمی‌ترسد چون او هم فرانسه و آلمان و . . . دارد البته هیچ ‌غلطی نمی‌تواند بکند درست است اما برای امام عصر وحکومت عراق مهدوی چنین است دانسته مدافع حرم واقعا مدافع حرم هست اما یک بهانه برای حفظ منافع با سوریه است چون‌ ایران کشور بددین است هم دشمنش برای او درست می گوید هم خود او به خودش چون کشوری است که نمی تواند فایده خواهی و انسانی را جدا از دین و معنویت بکند هردو را با هم می خواهد درست است هردو را باید داشت اما دین و معنویت باید اولویت باشد و انسانی و فایده عضو جدا ناپذیر باشد نه مجموعه ی جدا ناپذیر اینان بگویند هم خدا را میخواهید  هم خرما که یعنی خدا را بخواه بدانید دروغ می گویند خود چنین هستند درست است بی خرما یا بی رزق و روزی هم نمی توان زیست کرد اما خدا و ملاک را باید ارجعیت برغیر آن داد حتی خدا خدای کامل کمی خرما اشتباه است و خدا خدای کامل اشتباه و خرما هم اشتباه اما همانا خدای کامل درملاک انسانی یا داشتن پشتوانه ی ملاک با بدضعیف یا کمی خرما است درروال تکلیف است چنین باشید هدایت شده است دانسته با این کتاب علیه خود می توان استفاده کرد وقتی که تحلیل این کتاب را از مبنای عینی گذاشت نه (تحلیل از داده ی عین وسیله ای برای)صورت برگرفته از معنا گذاشت اینان "حتمی(دیگر اینجا تضمین شده است)" که باطل اصیل جامع هستند درلباس دین منافق هستند و بدون دین ودین غیراسلام کافرحامی منافق هستند که هم وقتی دوره ی اول از اول و دوم از اول بگذرد این کتاب پس از یک مدت مظلومیت فراگیر می شود آن موقع همانا موقع مرگ بشر است گمان منکران است اقلیتی می مانند که آن اقلیت دریار و رکاب امام عصر هستند همانا اکثر می شوند و بعد همه شوند که بعد همه قیامت برسد که بهشتی می باشد.

و تازه دشمن همین است هرجور که بخواهد تفسیر می کند از کتابی معنایی که برعلیه آن باشد توسطی کتابی دیگر که وحیانی باشد تا کتاب معنایی را درمقابل کتاب وحیانی بگذارد نه کنار هم حقیقتا صحیح است احسنت می باشد. تازه دانسته خودت باش همین زیباست باطل اصیل جامع است که همین اوج و مبنای معنا از قضاوت عین بوده که نقیض یا پیرویی از ابلیس است که همین است که دانسته شود که این هرچند فایده هایی برای دنیا داشته باشد اما ضررش درمعاد بیشتر است و اطمینان به خود نیست وقتی گفته می شود این کتاب تضمین الهی است چون روی ثابت کتاب همین است و این ربطی به خود فردی یابنده ندارد بلکه اطمینان به باور که او به آن دارد و تضمین پشتوانه ی ملاک است بعد هم همان اطمینان به خودی که هم فریب شیطان است اصلا همین خودت باش است چنین طرز تفکری صادق بودن با خود به قضاوت معنا از داده های عینی است اما دروغ حقیقی همین است مبنای شیطان پرستی خودت باش است که جمله مقابل و متضادش از روی ثابت این است که خداگونه ملاک دار باش آنکه حیوان مورد نظر از انسان است پست است آنکه انسان را انسان کامل و همانا خودت باش می گیرد فریبنده ترین موجود است (که وقتی به طی آگاهی به خصوص منظور رسیده) اما آنکه می گوید خداگونه ی ملاک دار باش صادق است چنین است می باشد.‌‌  قبل از حکومت عراق مهدوی که حکومت جمهوری اسلامی ای

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است