.تازه اینکه دانسته شود خداوند اوج رحمت است به شرطی که ما