(و تازه باطل اصیل جامع : درکل از نگرش با نگرش از درکل فرق دا...

(و تازه باطل اصیل جامع : درکل از نگرش با نگرش از درکل فرق دارد اینکه نگرش از درکل هرگز جهان بینی نیست و هرگز عقل فرهنگ و عقل از معرفت نیست بلکه معرفت از عقل همان آن عقل فطری پس همین است که انسانی مبنا انسان نیست بلکه نزدیک باشد نیست بلکه درتخلفی که درروال تکلیف شیطان درتزویر کردن به آن راه داردخوب از انسانی است که راه دارد شیطان اخلاق محور است همانا شیطانی که آبی یخی (اهریمن یعنی ذاتی هم اندازه ی خدا که خدا برابر ندارد بالاتر بد نداریم مگر اینکه از حدود درملاک انسانی یا ملاکی که انسان و انسانی به آن مربوط است نه آن به انسانی(نه درانسانی)که این کتاب می گوید از اول تا آخرش است و باطل اصیل جامع یا مبنا عشقی خفه شو تعریف نکنید چون تعریف حق می تواند آن باشد که تو تعریف باطل از حق می کنیدچون الفبایتان هم از آخرالزمان است حتی طریقه فکرتان را از نژام سلطه گرفته اید نظام سلطه ای که از آدم و حوا برقرار است و از اول اصلاح نشده است اکثر مردم جهنم جاویدان می روند هرچند اقلیت تکفیر شوند تنها اقلیتی می روند که از ما و مدل ما باشد و می توان الفبای ذهنیت شما نداشت چون ذهنیت ذهنیت هم رد می کنیم که از شما است چه برسد ذهنیت پس خوش باش هیچی از اول کتاب برای تو از ذهنیتی داشتن بهتر است یک شستشوی کامل مغز داده و از اول تمیز با معنای حقیقت بشوید تا هم ذهنیت را بیابید هم ذهنیت ذهنیت چنین است که صور قبول کردن الفبای قبول کردن نیست نیاز باشد علم کلام عقلی هم باید برداشته شود چه برسد بقیه مسائل که باشد پس این کتاب خود زمینه است و زمینه نمی خواهد از اول با هم بدست بیاوریم نداریم چون مسئله حل شده است منافق ذهنیت متفاوت با صورت یکسان دین است منافق بیشتر بین ابوسفیان و ابوالهب یعنی بی تفاوتگرا به دین و فکر و اندیشه نه برای یافتن از اول همانا برای انسانی است این کتابی است از اول خط به خط مو به مو نخوانید همانا نمی فهمید بخواهید هم بفهمید باز نمی فهمید چون پیوسته است پس نمی توانید بکنید پس غلط کردی که تو رسانه ی ایران تجسس میکنی ومی خوانید و باطل بگوید میخواهم یکی ازافراد بیهوده های بر زمین باخشن شدنش کم شود به ما می گوید درحالی که بیهوده تر درنزد خدا ازنظام ایران نیست وخامنه ای نائبی  درجهنم می سوزد دارد که رهبر دوم انقلاب مکار است و رهبر دروغ است که با حیله و مکر به حکومت رسیده است و تازه وقتی مهدی کذاب را با ترکیب آتش و موج و برق و کربن دی اکسید و ...تا خود استخوانش سوزاند و محو دجال کرد که خط مقدم حرکت(نه اولین ظهور)گریه وحشتناکی از سپاه خراسانی درمی آید و قصد ورود به سپاه مهدی حقیقی(عج یا ص) پشیمان شده و بازمی گردند که آنان ایرانی ها می آیند که راه می خواهند و با یمانی مشکل دارند و آن را دجال درسپاه امام عصر(عج یا ص)می دانند درحالی که یمانی از همان اول با حضرت مهدی حقیقی(عج)بوده است تفاوت یمانی برای حضرت مهدی(عج)با سید خراسانی تفاوت حضرت علی(ع)برای پیامبر(ص)با زبیر و عایشه است چنین است که سیدخراسانی بهشت نمی رود مگر اینکه از دجات کمتر از یمانی به تضمین نمایش همین درنما برخوردار باشد پس اینکه سیدخراسانی هلاکت زده میداند وحکومتش از خواستگاه حق نبوده است همین است که تمام نظام سلطه همه جایش است می گوید مخالف است فقط سیاسی و نظامی است که این هم هست اما بخش کوچکی است حتی الفبای سقراط فلسفه هم باطل است پس فلسفه می خوانیم چون آگاهی و تحلیل مطابق روال و محصولمان را دوست داریم نه اینکه فلسفه آنچه بنا شده اش هم قبول داشته باشیم آنکه ما را تجزیه می کند و می خواهد وقتی بزرگ باشیم همان است که همانا می خواهد از اصل ما را به فرعی که اصل گرفته و اصل را فرع گرفته ببرد بدین چنین خود یک سمت است که دراصل می خواهد ما خورد شویم اینان چنین ازتحلیلات می خواهند اینان پیرو عقل شیطان هستند چون هرمسئله ی تحلیل را تجزیه شده اش را اصل می دانند و میخواهند بدین چنین است اینان از منافقین وکفار متاثر بوده وحکمشان مرگ است و باید اینان را ریشه زدایی کرد حتی فیزیکی چون وارونه ی پنهان هستند پس این است که برخورد با اینان مرگ وکشتار است به شدت پس قصد تجزیه  ما را نکنید که همانا مرگتان می رسد چنین است که همانا تحلیل اولیه انسان دربنیان باطل نهاده شده است است که باید ازنو نیاز باشد رفته باطل اصیل جامع شود است وتازه هروقت از کتاب و امتداد خارج کتاب خارج شده ام ابلیس می شوم تاوقتی که دراین کتاب هستم نائب امام عصر(عج)ناپاک تر است واین کتاب یک معصوم است و از قرآنی که با قرآت این کتاب نباشد وحتی خدایی که مغایر باشد هم بالاتر از آن است به قولی نسبت به آن خدای مغایر تا کلمه ی مغایر پرستیده هم می شود و وسیله نمی شود و هدف است اما وقتی وسیله است که مطابق با قرات این کتاب بشود حتی اگر نائب امام عصر(عج)شکایت

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است