امتحان فیزیک دارم بچه ها دعا کنین 100% بزنم plzzzzzzzzzz!