توکه رفتي ،بگو با اين خاطرات چکار کنم،هنوز هم به آخرين دي