اقا کار از شلوار قرمز پوشیدن و گوشواره انداختنو ابرو بردا