هزینه ای که سازش روی دست ما گذاشت را نه جنگ گذاشت نه مقاو