ویژه کنید
عکس و تصویر #تلگرام در سایت خود استیکرهای فیلم 300 را ارائه کرده.. سرباز #ایرانی را به شکل ...

#تلگرام در سایت خود استیکرهای فیلم 300 را ارائه کرده.. سرباز #ا...

#تلگرام در سایت خود استیکرهای فیلم 300 را ارائه کرده.. سرباز #ایرانی را به شکل #هیولا نشان داده که در حال سیلی خوردن از سرباز #غربی است.

#غیرت ؟ یا #ذلت و #حقارت ؟
#تحریم_تلگرام

Loading...