اینم از کلاس اولیامون😐 😂 ✋ حرف راست رو از بچه بشنو..😉 😄