یکی از عادتی ترین عروس هلندی که بامن رفیق شیش شد . !