و تازه اینکه دانسته دل بزرگ مومن و اولیاء خدا نیز دارند ک