گذری به قدیم :و تازه اندیشه شما عظیم تر از آن است که هستید و...

گذری به قدیم :

و تازه اندیشه شما عظیم تر از آن است که هستید و تازه و تازه معجزه جسمی برای جسمی یک معنویت نه ماده است و تازه درحب وطن تفاوت نمی کتد طرف آمریکا آمریکا روست طرف آفریقا جنوبی آفریقا جنوبی دوست و مانند آن است و تازه همه عبدالمطلب ها نه تنها درجه پایین نیستند بلکه مسلمانند چون شرایط غربی و مقاومت با غربزدگی را دارند مقام والاتری بین بسیاری از مسلمانان دارند به قولی به الذات این عبدالمطلب ها با این خصوصیات مومن می باشند و تازه عشق یا حال خوب بدون مبنای عقلی ویا بدون دین مبین اسلام ناب محمدی که باشد یعنی خود حال و دشمن اصلی خداوند دربین انسانها می باشد و تازه احتمال و فرض و شک یکی است و تازه همانطور کسانی که قرآن کریم بلدند و می فهمند بدون اینکه سواد خواندن داشته باشند می باشند همانطور هم کسانی می توانند این کتاب را بلد و فهمیده شده بدون اینکه سوادی خواندن داشته باشند و حتی بعضی این بی سواد ها بعضی موقع فهمیده تر از کسانی شوند که سواد دارند می شوند می باشد و تازه شک به شک بماند اشتباه است بلکه شک متمایل به یقین درملاک انسانی داشت و کسی که شک ندارد باید درانسانی داشتنش شک کند و حتی برای خود خدا هم باید شک کرد اما درشک نماند و جوابی برای آن یافت و به یقین رسید و از یقین به یقین رسید می باشد و تازه می گویند از کجا می دانی حتی شاید همان هایی که حق باشند باطل ها و باطل تر و مانند آن باشد باید گفت اول معنایی حقیقت روی ثابت حقیقت است دوم اسلام صداقت غلیظ است و تازه ریاضیات نه بلکه ریاضیات محض که منطقی آن شدت یافته می شود و درعوض تجربی را کاسته و دور شده ریاضی را غیرتجربی می کند و پس ریاضی تجربی است اما ریاضی محض در اصل تجربی بلکه تجربی دردم تر به منطق (یا ثبات ازتجربه)  است(و تازه انسان به طور ضعیفی به کذب احتیاج می یابد) عین کاذب درکل و درصداقت است اما عین درجزء و درکذب صادق است و تازه ما سه حکومت داریم حکومت بر عقل ها حکومت خردمندان و معصومین است و حکومت بر قلب ها حکومت انسانی است و حکومت بر جسم ها حکومت تاج و تخت است و تازه آدم قبل از اینکه موجود اخلاقی باشد موجود متفکر است چون فکر کردن قبل از اخلاق است و اعتقاد و باور و مانند آن متعلق به فکر کردن بوده پس قبل از اخلاق ارزش موجودیت برای انسان است و تازه درست بسیاری فیلم ها علیه امام زمان (عج) حتی فاجعه بار علیه اش داشتند اما فیلم مگنو فاجع بارترین آن فیلم روز است و تازه تمام مسائل معنا واقع و حقیقت هستند هرچند درعین غیرواقع به نظر می آید پس نه شبح است نه عینیت جزء عین بارز و اندکی عین عیان قبل از ظهور است بلکه انقلاب (انتزاعی حقیقی) صحیح است و تازه برای عمل کلیت متعددش حقیقت است و تازه معصومین حکومت برقلب ها درمحوریت حکومت برعقل ها داشتند‌. و تازه تذکر لسانی فقط زبان نیست است و نشانه و مانند آن می تواند می باشد و تازه حقیقت برای انسان درملاک یا درکل بگیریم اکتفا دارد اما اگر درجزء بگیریم اکتفا ندارد‌. و تازه آسیه عملا بین فرعونیان بود اما مفهوما از فرعونیان نبود و مومن واقعی بود و تازه مومن آل فرعون مومن منافعی (مجبورا درلباس آل فرعونیان درحقیقت درمومنین بود) که تعداد اندکی مومن هستند می باشد. و تازه کسی که بداند فکر از عمل جدا است بعد از فکر منتظر رابطه ی خود به خودی فکر به عمل و منتظر عملی شدن مانده و اثری جزء ناچیز نمی یابد اما کسی که بداند فکر از عمل جدا است بعد از فکر دنبال رابطه ی بین فکر و عمل شده و اثری واقع می یابد حتی اگر ربط فکر به عمل را به خاطر جدا بودن فکر و عمل نفهمد رابطه ی بین این دو را می یابد و عمل اگر  تنها عملی و کمیتی باشد و مفهومی و کیفی نباشد می تواند جدا از فکر بدون تزویر گسترش بیابد اما عمل از مفهومی و کیفی تنها به طریق تزویر چه عادت شده و نفهمیده چه به طریق تزویر عادت نشده و فهمیده می تواند باشد و شکل طرف به داشتن فکر خراب و عمل سالم تزویر محسوب می شود و از فکر به عمل قضاوت نه از عمل به فکر قضاوت کرد  و تازه ^قرار نیست اهل عین پیروز شوند^ قرار نیست اهل تجربه و عشق پیروز کامل شوند پیروزی کامل حق اهل فهم واندیشه است‌. وتازه شاعری وموسیقی و رمانی و . ‌. ‌. خوب و عالی اصلا است همانا به شرطی که غلام حلقه به گوش فیلسوفان باشد می باشد. و تازه روح بعد از مرگ جسم جدا خواهد شد و تجزیه جسم مبدل شدن جسم هم است اما روح یکی مربوط به انسانی می ماند پس با مرگ جسم اگر جسم انسان درخت شد جسمش به جسم درخت منتقل شده و روح جدا از تعلق مبدل جسم به جسم دیگر می باشد پس از آن روح انسان روح انسان می ماند حتی اگر جسم انسان به جسم درخت برسد که این جهان ذره است. و تازه امام حسین (ع) اگر بدون پشتوانه ی پیامبر خاتم (ص) باشد یزیدی خوب تر از یزید می باشد اما اگر با پشتوانه پیامبر

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...