خدایا نیمه گمشده ی منو برسونتا نیمه گمشده بقیه رو نکردم

خدایا نیمه گمشده ی منو برسون


تا نیمه گمشده بقیه رو نکردم