یکی گفته بود ساعته11شیکه آموزشه!!!!خوب نیست که ...چرا با