ناکاهارا چویا(انیمه سگهای ولگرد بانگو) bungostraydogs