:rose:  نـــ:black_nib: ــون وَ  الْــــقَــلَــم :rose: #آی...

:rose: نـــ:black_nib: ــون وَ الْــــقَــلَــم :rose: #آیه_های_جنون #قسمت_پنجاه_و_یکم #سوره_ی_دوم #بخش_اول متفڪر بہ گزینہ ها خیرہ میشوم و لبم را مے جوم،چند تقہ بہ در اتاق میخورد. یاسین میگوید:بعلہ؟! مادرم سینے بہ دست وارد اتاق میشود و با لبخند نگاهش را میان من و یاسین مے چرخاند. همانطور ڪہ لیوان بزرگ شیشہ اے ڪہ از آب پرتقال پر شدہ روے میزم میگذارد میگوید:بچہ هاے درس خونم خستہ نباشید. سریع میگویم:دستت طلا! یاسین همانطور ڪہ روے شڪم دراز ڪشیدہ و تڪلیف ریاضے اش را مینویسد میگوید:سلامت باشے مامان! مادرم بہ سمت یاسین میرود و لیوان دیگر را ڪنارش میگذارد و رو بہ من میگوید:چرا انقدر تو فڪرے؟! با مداد نوڪے بہ ڪتاب تست اشارہ میڪنم و جواب میدهم:هر چقدر فڪر میڪنم جواب این تستو یادم نمیاد! خوندہ بودما! پوفے میڪنم و ادامہ میدهم:میرم سراغ تست بعدے! مادرم ڪنار میز مے ایستد:تست چے میزنے؟ دستم را زیر چانہ ام میزنم و چشم بہ سوال میدوزم:اقتصاد! اوهومے میگوید و بہ سمت یاسین برمیگردد:یاسین! یادم رفت براتون ڪیڪ بیارم،برو از تو یخچال بردار بیار! یاسین با هر دو دست لیوانش را میگیرد:من نمیرم پِے نخود سیاہ! مادرم متعجب نگاهش میڪند:وا! بچہ میگم برو یہ ڪارے ڪن بگو چشم! یاسین جرعہ اے از آبمیوہ اش را مے نوشد:من ڪیڪ نمیخورم! _آیہ میخورہ! بدون اینڪہ حواسم بہ بحثشان باشد میگویم:منم نمیخورم! مادرم چشم غرہ اے نثارم میڪند ڪہ دو هزارے ام مے افتد،ڪمے از آبمیوہ ام را مینوشم و سرم را پایین مے اندازم. مادرم گلویش را صاف میڪند:دیروز نشد حرف بزنیم،پریشب چطور بود؟ بدون اینڪہ نگاهم را از ڪتاب بگیرم میگویم:یعنے چے چطور بود؟! _اوووووم! جشن،رفتار خانوادہ ے هادے،خودِ هادے! سرم را بلند میڪنم:میشہ بعدا راجع بهش صحبت ڪنیم؟ دارم تست میزنما. مادرم جدے میگوید:پنج دیقہ تست نزن! _حواسم پرت میشہ! _فڪر ڪن پنج دیقہ میخواے استراحت ڪنے! نفس عمیقے میڪشم و بے میل مداد نوڪے را لاے ڪتاب میگذارم و مے بندمش. _بفرمایید! سر تا پا گوشم. یاسین هم ڪنجڪاو نگاهمان میڪند،مادرم اخمے تحویلش میدهد و رو بہ من برمیگردد:نگفتے چطور بود؟ _خوب و عادے! قرار بود چطور باشہ؟! _هادے چیزے نگفت؟ حرف خاصے! لبخند میزنم،احساس میڪنم از سوریہ رفتنش نباید چیزے بگویم! چون هنوز خودم باورش ندارم! همچنان معتقدم خوشے زیر دلش زدہ و خوب معنے جنگ را نمیداند! _نہ! ابروهایش را بالا میدهد و ڪمے مڪث میڪند،سپس میگوید:راستے! امروز با فرزانہ صحبت ڪردم،گفت پس فردا برمیگردن تهران. _بہ سلامتے! _تو بهشون زنگ نزدے؟ _همون شب ڪہ رسیدن همتا زنگ زد همہ مون باهاش صحبت ڪردیم! _همین؟! لبم را با زبان تر میڪنم:بعلہ همین! یاسین سرش را پایین مے اندازد ڪہ مثلا دیگر حواسش نیست،مادرم مُردد میگوید:یہ چیزے بگم ڪولہ بازے درنمیارے؟ رو بہ سقف نگاہ میڪنم و میگویم:خدایا! باز چہ خوابے برام دیدن؟! مادرم میگوید:تو و هادے بیشتر از سہ هفتہ ست محرم شدید. بہ چشمانش زل میزنم:خب! _دقت ڪردے تو این سہ هفتہ خواهرات خونہ مون نیومدن نہ ما زیاد رفتیم خونہ شون! چشمانم را تنگ میڪنم:خب تر! _چند شب پیشم ڪہ ما رفتیم خونہ ے مریم تو نبودے خیلے دلخور شدن! گفتن آیہ ما رو آدم حساب نمیڪنہ. جدے جواب میدهم:میتونستے بگے مسئلہ این نیست! چپ چپ نگاهم میڪند:اونا خواهراتن نہ غریبہ! باید با هادے آشنا بشن یا نہ؟ محڪم میگویم:نہ! الان نہ! هروقت هادے تو زندگیم موندگار شد باهاش آشنا بشن! مادرم بہ سمت در میرود:بہ هر حال من بہ فرزانہ گفتم براے آخر هفتہ بیان اینجا،مریم و نساء رو هم دعوت ڪردم! گُر میگیرم،چند نفس عمیق پشت سر هم میڪشم تا بہ اعصابم مسلط باشم! دندان هایم را روے هم مے سابم:ڪارتو ڪردے عزیزم دیگہ چرا میاے با من مشورت میڪنے؟ مادرم بیخیال شانہ هایش را بالا مے اندازد:گفتم خبر داشتہ باشے! سپس از اتاق خارج میشود،لیوان آب میوہ را برمیدارم و از حرص لاجرعہ سر میڪشم. یاسین نگران نگاهم میڪند:آرام بخور مے پرہ تو گلوت! لیوان را روے میز میگذارم،ڪتابم را دوبارہ باز میڪنم و بہ نوشتہ هایش خیرہ میشوم. سہ ماہ و یڪ هفتہ ماندہ... چرا تمام نمیشود؟! :cherry_blossom: :cherry_blossom: :cherry_blossom: :cherry_blossom: :cherry_blossom: :cherry_blossom: :cherry_blossom: :cherry_blossom: :cherry_blossom: :cherry_blossom: :cherry_blossom: :cherry_blossom: :cherry_blossom: :cherry_blossom: چادرم را ڪمے جلو میڪشم و بہ سمت نساء میروم،پشت چشمے برایم نازڪ میڪند و میگوید:چہ عجب! چشممون بہ جمال آیہ خانم روشن شد! لبخند پر رنگے میزنم و محڪم دستش را میفشارم:سلام آبجے بزرگہ! خوش بہ حال چشمات. مهربان گونہ هایم را مے بوسد و گرم در آغوشم میگیرد،مثل نوراست! مهربان،شوخ و بمب انرژے! شڪم برآمدہ اش ذوق زدہ ام میڪند،از آغوشش بیرون مے آیم

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار