تاریخچهء فرآوریشیوهء «مزدبگیرداری» (سرمایه داری) – بخش پنجم ...

تاریخچهء فرآوریشیوهء «مزدبگیرداری» (سرمایه داری) – بخش پنجم _______________________________________________________ پیشگفتار: رونهش (توجه) داشته باشید که در تاریخ "مزدبگیر داری" (سرمایه داری) ، پروتستان ها ، همان مردمگروه (طبقهء) "مزدبگیرداران" (سرمایه داران) هستند . این بدان چرائی (دلیل) است که کلیسای کاتولیک خودش از بزرگترین "رعیتداران" بود ، پایابراین (بنابراین) "مزدبگیرداران" ناچار شدند که مذهبی تازه را برای خود فراهم کنند ، تا در این مبارزهء خود ، مسیحیت را به سرنام (بعنوان) یک پشتیبان ، درکنار خود داشته باشند . باید گفت که مردم "مزدبگیر" نیز در این مبارزه ، از "مزدبگیرداران" پشتیبانی می کردند ، چون زندگی آنها وابسته به پیروزی ایشان بود . ___________________________________________________________________________ در سال 1562 زادروزی ، جنگ های مذهبی سی ساله میان پروتستان های (هوگنوهای) فرانسه و کاتولیک های فرانسه آغاز شد (1). انگلستان و کشوره های (ایالات) پروتستان "امپراتوری مسیحی آلمان" به پروتستان ها و اسپانیا به کاتولیک ها یاری می رساندند (1). در سال 1563 ، ژزوئیت ها سرانجام توانستند به بخشی "رونهیدنی" (قابل توجه) از خواسته های (اهداف) خود برسند و در کشورهای اتریش ، بوهم ، و کشورهء (ایالت) "بایر" از "امپراتوری مسیحی آلمان" آموزش و پرورش کاتولیکی را دوباره برپا کنند (2). آنها همچنین توانستند در لهستان و "کشورهای دریا تراز" (اراضی سفلی) {1} کنشگری های (فعالیت های) خود را آغاز کنند (2). در سال 1563 ، بخش پدفرازی (جنوبی) پهنهء (منطقهء) "کشورهای دریا تراز" {1} ، کشوره هائی (ایالاتی) از اسپانیا و کاتولیک مذهب بودند ، و بخش فرازی (شمالی) آن ، دربرگیرندهء هفده کشورهء (ایالت) خودگردان (مستقل) پروتستان مذهب (کالوینیست و آناباپتیست) بود (2)(4). این "بخش فرازی" (هلند) ، که دارای دویست شهر و یکصدوپنجاه کانون سازندی (صنعتی) ، و شش هزار روستا بود ؛ سه میلیون تن مردمشماره (جمعیت) داشت که همه آنها ، سازندگران (صنعتگران) و کشاورزانی کوشا و چیره دست بودند (2). فرجاترین (مهم ترین) شهر "بخش فرازی" (هلند) ، شهر بسدارائیمند (ثروتمند) "انت ورپ" {2} بود ، که کانون بازرگانی و بانکداری اروپا بود ؛ و بیشتر کشتی های پر از سیم (نقره) ، و دیگر ماده های خام ارزشمند آمده از خشکیپار (قارهء) تازه یافت شدهء آمریکا ، در بندر آن پهلو می گرفتند (2). پادشاه اسپانیا (فیلیپ دوم) ، که چشم آز (طمع) به بسدارائی های (ثروت های) "بخش فرازی" داشت ، در سال 1563 بر آن شد (تصمیم گرفت) که با براه انداختن یک جنگ مذهبی ، و سرکوب کردن مردم پروتستان "بخش فرازی" (هلند) ، این سرزمین را به کشوره هائی (ایالاتی) از اسپانیا ، دگرش دهد (تبدیل کند) ؛ و به تاراج مردم این سرزمین بپردازد (3) ؛ پایابراین (بنابراین) ، از نوزدهمین "همندیشاد جهانی کاتولیک گرائی" که در شهر ترنت برگزار می شد {4} ، خواست که سرکوب آناباپتیست ها و کالوینیست ها روا (مجاز) بداند {4}. هموندان (اعضای) "همندیشاد (شورای) جهانی کاتولیک گرائی ترنت" (1563-1545) ، که با این خواستهء فیلیپ دوم ، همنگره (هم رای) بودند ، در "پایانی پیام" (قطعنامهء) همندیشاد ، خواستار آن شدند که آناباپتیست ها ، کالوینیست ها ، و انسانگرایان (اومانیست ها) ، بهمراه نوشتارهایشان (کتاب هایشان) در آتش سوزانده شوند . در پی این رویداد ، ناسازگاری (تضاد) میان " مردم پروتستان مذهب بخش فرازی"{1} ، با "پادشاه کاتولیک مذهب اسپانیا" (فیلیپ دوم) ، بالا گرفت (2)(4). در ماه اکتبر سال 1566 ، و در پی سه سال انجام گرفتن "باور بازرسی" (تفتیش عقاید){6} ، از سوی کلیسای کاتولیک و اسپانیائی ها ، مردم شهرهای بزرگ "بخش فرازی" {1} ؛ برپد (علیه) کاتولیک گرائی و چیرگی خواهی اسپانیائی ها بپاخاستند ، و به کلیساها تاختند و تزئینات آنها را نابود کردند . این خیزش مردم ، ترس فراوان رعیتداران بخش فرازی را بدنبال خود آورد . از سال 1567 ، پادشاه اسپانیا (فیلیپ دوم) به سرلشگر خود "فرناندو آلوارز" دستور داد که به "بخش فرازی" (هلند) بتازد و بهسازیخواهی دینی را در این سرزمین ریشه کن کند (2)(4). فرناندو آلوارز نیز چنان سرکوب خونباری را براه انداخت که پروتستان های "بخش فرازی" ناچار به گریز به انگلستان شدند (2)(4). با آغاز سال 1568 ، پروتستان های "بخش فرازی" (هلند) که به انگلستان پناه برده بودند ، با راهزنی دریائی به کشتی های بازرگانان اسپانیائی ، و تاراج کالاهای آنها ، فرخیزش (انقلاب) خود برپد (علیه) کلیسای کاتولیک و اسپانیا را آغاز کردند (2)(4) . در سال 1572 پروتستان های "بخش فرازی" (هلند) ، از دریاکناره های (سواحل) انگلستان به شهر بندری "بریل" از کشورهء (ایالت

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است