خنده بزرگترین اسلحه در جنگ زندگیست، امیدوارم همیشه مسلح ب