زنه میره نجاری میگه : آقا یه کمد بساز برام . یارو یه کمد