سال سوم دانشگاه بودم چهار بار درس شیمی رو رد شده بودم انق