خرس افکن لقبی بود که به پدربزرگم داده بودن،می گفتن وقتی ج