من یکی که دهن حسن فتحی رو کاه گل میگیرم😊 دوست داران قباد