من بی صدا اشک میریزم .. دورم را شلوغ کردم ، خنده هایم مصن