در خاک هم دلم به هوای تو می تپد چیزی کم از بهشت ندارد هوا