:rose: نـــ:black_nib:ــون وَ  الْــــقَــلَــم :rose:#آیه_ه...

:rose: نـــ:black_nib:ــون وَ الْــــقَــلَــم :rose: #آیه_های_جنون #قسمت_پنجاه_و_سوم #بخش_ششم پتو را ڪامل رویم میڪشم و چشمانم را مے بندم مثلا خوابم! صداے قدم هایش نزدیڪتر میشود و ضربانِ قلبم بالاتر میرود. صداے نفس عمیق ڪشیدنش گوش هایم را نوازش میدهد،چند لحظہ ڪہ میگذرد احساس میڪنم ڪسے روے تخت نشستہ! بہ زور چشمانم را بستہ نگہ میدارم،صداے آرام و غمگین هادے متعجبم میڪند! _خوابت بردہ؟! جوابے نمیدهم،ادامہ میدهد:این دفعہ دلم ڪامل سمت سوریہ نیست! اشڪات دل و احساسمو لرزوند....اما ایمانمو‌ نہ! ببخش ڪہ نتونستم خودم اشڪاتو پاڪ ڪنم و دلداریت بدم و بگم منتظرم باش زود برمیگردم! بذار از احساستم وقتے بگم ڪہ ڪامل قبولم ڪردے! اما الان بهت میگم،نمے شنوے اما میگم! آیہ! منتظرم باش برمیگردم! فڪر ڪنم تو براے من نازل شدے! روح از تنم پرواز میڪند! ڪم ماندہ چشمانم را باز ڪنم و فریاد بزنم ڪہ از روے تخت بلند میشود! آرام تر میگوید:ڪاش بیدار بودے میگفتم منتظرم میمونے تا برگردم تفهیم شد؟! ذوق میشست تو چشماے نجیبتو لبات برام میگفتن تفهیم شد! چشمات بهم دروغ نمیگن دلت با منہ! خدا ڪنہ بتونم این دوماهو دووم بیارم! این را میگوید و صداے قدم هاے بلندش دور میشود! سریع چشمانم را باز میڪنم،ڪسے در اتاق نیست! چندبار بہ صورتم آرام سیلے میزنم ڪہ نڪند خواب دیدہ باشم! لبخند عمیقے میزنم و محڪم پیراهن لباس نظامے اش را در آغوش میگیرم! دلش با #من است! دیگر چہ میخواهم؟! شروع میڪنم بہ نجوا ڪردن با خدا:خدایا! یہ اتفاقے براش بیوفتہ امروز راهے نشہ! یڪم بیشتر پیشم باشہ بعد برہ! این را میگویم و قطرہ ے اشڪے از گوشہ ے چشمم مے چڪد،سرم را روے گوشہ ے سمت چپ پیراهنش میگذارم و آرام اشڪ میریزم. آنجا ڪہ موسیقیِ دلنواز ضربان قلبش را شنیدہ... پیراهن بے جانش بہ جاے خودش برایم لالایے میخواند... :writing_hand::emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2:نویسنده:لیلے سلطانے Instagram:Leilysoltaniii •○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○• :white_left_pointing_backhand_index::emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2:ڪپے تنها با ذڪر نام نویسندہ مورد رضایت است:white_right_pointing_backhand_index::emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2: :white_left_pointing_backhand_index::emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2:برداشتن آے دے ها از روے عڪس مورد رضایت نیست:white_right_pointing_backhand_index::emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2: :heavy_heart_exclamation_mark_ornament:دلم دیوانہ بودن با #تو را میخواست...:heavy_heart_exclamation_mark_ornament: #مهدے_اخوان_ثالث پ.ن:دوستان راجع بہ اون قسمت ڪہ تو حنا روغن زیتون ریختن و رنگ نداد باید بگم ڪہ خواهرِ بندہ براے تقویت موهاش میخواست حنا بذارہ و دوست نداشت رنگ بدہ یڪے بهش این پیشنهاد رو داد و اونم انجام داد. فقط چند دقیقہ حنا روے سرش موند و بعد شست،ممڪنہ شما امتحان ڪنید و طولانے مدت بذارید بمونہ یا بہ هر دلیل دیگہ اے جواب عڪس بدہ،اینو گفتم ڪہ اگہ ڪسے امتحان ڪرد و حنا رنگ داد نیاد یقہ ے منہ بیچارہ رو بگیره:see-no-evil_monkey: •○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○• :rose: نـــ:black_nib:ــون وَ الْــــقَــلَــم :rose: #آیه_های_جنون #قسمت_شصتم #سوره_ی_سوم #بخش_اول صداے دلنشین و بلند اللہ اڪبر باعث میشود آرام چشمانم را باز ڪنم. دنبال صداے اذان میگردم ڪہ چشمم بہ موبایل هادے ڪہ نزدیڪ تخت است مے افتد. چندبار پلڪ میزنم و خمیازہ ے ڪوتاهے میڪشم،سرم همچنان روے پیراهن هادیست! چشمانم را مے بندم و عمیق عطر پیراهنش را مے بلعم،همانطور ڪہ مے نشینم موهایم را پشت گوشم میزنم. سرم ڪمے درد میڪند،در تاریڪے نگاهے بہ اطراف مے اندازم و موبایل هادے را از ڪنار تخت برمیدارم،موذن اشهد ان لا اللہ الا اللہ دوم را میگوید. نگاهم را بہ بالاے صفحہ مے دوزم،ساعت پنج و بیست و چهار دقیقہ صبح را نشان میدهد. ڪمتر از یڪ ساعت و نیم خوابیدہ ام! موذن میگوید "اشهد ان محمد رسول الله" زیر لب صلوات مے فرستم و موبایل را سرجایش میگذارم. موذن "اشهد ان محمد رسول الله" دوم را ڪہ میگوید صداے قدم هاے بلند ڪسے نزدیڪ اتاق‌ میشود،از روے تخت بلند میشوم و چراغ را روشن میڪنم‌. هادے جلوے در میرسد و آرام میگوید:از خواب بیدار شدے؟! اصلا حواسم نبود موبایلمو ببرم پایین،ساعتو نگاہ ڪردم دیدم وقت اذانہ یادم افتاد موبایل اذان میگہ. آرام مے گویم:اتفاقا خوب شد وگرنہ براے نماز اول وقت خواب مے موندم. لبخند ڪم رنگے میزند،چشمانش ڪمے قرمز شدہ اند و صورتش بے حال است. مے پرسم:اصلا نخوابیدید؟! لب میزند:نہ! نگاهے بہ صورتم مے اندازد و ادامہ میدهد:برم بقیہ رو بیدار ڪنم ڪم ڪم دیگہ باید آمادہ بشم! انگار تازہ یادم مے افتد قرار است برود،بہ زور سرے تڪان میدهم و قبل از هادے از اتاق خارج میشو

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار