هیلترم ضد لنگ بود و وختی دید پرسپولیس خودش رو با ما تاجی