به نظرتون باید برای روحانی آرزوی موفقیت داشته باشیم؟!