تو این عکس خیلی خوشحالم جدی میگم...مادرم برای اولین بار ناها...

تو این عکس خیلی خوشحالم جدی میگم...

مادرم برای اولین بار ناهار درست کرده(ماکارونی)بود خدایی باشگاه میرم وعده غذاییم فقط شده خیار گوجه پنیر:(