اشک یک لحظه به مژگان بار استفرصت عمر همین مقدار استزندگی عال...

اشک یک لحظه به مژگان بار است

فرصت عمر همین مقدار است

زندگی عالم آسایش نیست
نفس آیینه این اسرار است

#بیدل دهلوی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است