خوشحالی ینی امروز همکلاسیات برن مدرسه، تو مسافرت ! ینی پیچون...

خوشحالی ینی امروز همکلاسیات برن مدرسه، تو مسافرت ! ینی پیچوندن مدرسه بهترین حس دنیاس :)))) عکسم خوب شده ؟

#mehrnazgram